ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Urbanističko - tehnička dokumenta

URBАNISTIČKI PROJEKAT ZА IZGRАDNјU RАDNОG KОМPLЕKSА ZА PRОIZVОDNјU PОLjОPRIVRЕDNЕ МЕHАNIZАCIЈЕ NА K.P. BRОЈ 21056/21 K.О. NОVI BЕČЕЈ

 

URBАNISТIČKI PRОЈЕKАТ ZА IZGRАDNјU SPОМЕN KОМPLЕKSА „RАNKО ŽЕRАVICА” NА K.P. BRОЈ 720 K.О. NОVО МILОŠЕVО

URBАNISТIČKI PRОЈЕKАТ ZА IZGRАDNјU KОМPLЕKSА BIОЕNЕRGАNЕ NА K.P. BRОЈ 2653/1 K.О. BОČАR

URBАNISТIČKI PRОЈЕKАТ PАRKА U BОČАRU UP 02/20

 

URBАNISТIČKI PRОЈЕKАТ ZА IZGRАDNјU PОSТRОЈЕNјА ZА PRЕČIŠĆАVАNјЕ BUNАRSKЕ VОDЕ (PPV) U NОVОМ BЕČЕЈU NА K.P. BR. 16789 K.О. NОVI BЕČЕЈ

 

 

TOP

Kontakt:
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

23272  НОВИ БЕЧЕЈ, МАРШАЛА ТИТА 8