ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Јавно предузеће за Урбанизам, изградњу, грађевинско земљиште, уређење и одржавање улица и путева, обезбеђивање јавног осветљења и заштиту животне средине општине Нови Бечеј" је предузеће у области урбанистичког планирања и уређења грађевинског земљишта на територији општине Нови Бечеј.
Као посебан облик предузећа у друштвеној својини, основано је ради обезбђења материјалних и других услова и вршења стручних послова у вези планирања, изградње, уређења насеља и простора и заштиту животне средине општине Нови Бечеј
 
 

ЈП " Урбанизам и путеви" врши следеће послове:

 • Припрема, израђује и прати спровођење просторног и урбанистичких планова и пројеката
 • Израђује урбанистичке услове за издавање локацијске дозволе
 • Обавља инвеститорске послове у име и за рачун Оснивача
 • Обавља стручни надзор у току грађења објекта
 • Прикупља, сређује, обрађује, чува и публикује податке од значаја за уређење насеља, простора и информационе основе о простору
 • Припрема програме израде урбанистичке документације и учествује у припреми других програма, планова и пројеката за грађење насеља и уређење простора
 • Предлаже средњорочне и годишње програме уређења грађевинског земљишта
 • Обезбеђује уређивање, коришћење, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта
 • Организује и спроводи поступке јавних набавки за рачун и у име оснивача
 • Управљач је јавних путева општине и врши јавна овлашћења у складу са Законом о путевима
 • Предлаже средњорочни програм одржавања, заштите и развоја путева

 

 

Контакт:
 

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИЗГРАДЊУ, ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ, УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА, ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

23272  НОВИ БЕЧЕЈ, МАРШАЛА ТИТА 8